Regulamin

Spis treści

1. Zakres stosowania

2. Zawarcie umowy

3. Prawo do anulowania

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki wysyłki i dostawy

6. Zastrzeżenie praw własności

7. Gwarancja

8. Wykup kuponów kampanii

9. Wykup bonów upominkowych

10. Obowiązujące prawo

11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 

 

 

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki firmy Katarzyna Bussmann, prowadzące obrót w ramach „Naturally Honest Labs” (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej „Klientem”) i Sprzedawcą, a dotyczących wszystkich towarów i / lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Włączenie własnych warunków Klienta jest niniejszym wykluczone, chyba że inne warunki zostały uprzednio uzgodnione.

 

1.2 Niniejsze Warunki obowiązują dostawę towarów przedstawionych przez Sprzedawcę w jego katalogu drukowanym, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

1.3 W odniesieniu do zakupu i dostawy kuponów niniejsze Warunki mają zastosowanie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

1.4 „Konsument” zgodnie z niniejszymi Warunkami jest każdą osobą fizyczną zawierającą transakcję prawną w celu nie przypisanym ani działalności zawodowej, ani samozatrudnionej. „Podmiot gospodarczy” zgodnie z niniejszymi Warunkami jest dowolną osobą fizyczną lub prawną lub spółką osobową posiadającą zdolność prawną działającą w ramach wykonywania działalności zawodowej lub samozatrudnienia przy zawieraniu transakcji prawnej.

 

 

 

2) Zawarcie umowy

 

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedającego, a jedynie służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

 

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Czyniąc to, po umieszczeniu wybranych towarów i / lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces zamawiania, a także klikając przycisk finalizujący proces zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktu na towary i / lub usługi zawarte w koszyku. Klient może również przesłać swoją ofertę Sprzedawcy pocztą elektroniczną.

 

2.3 W przypadku zamawiania towarów przedstawionych w katalogu drukowanym Sprzedawcy, Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej.

 

2.4 Sprzedawca może zaakceptować ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 

  • przekazując pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej; o ile potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest decydujące, lub

  • dostarczając zamówiony towar do Klienta; o ile przyjęcie towaru przez klienta jest decydujące, lub

  • zwracając się do Klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Pod warunkiem, że zastosowanie ma kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy po raz pierwszy wystąpi jedna z wyżej wymienionych alternatyw. Jeżeli Sprzedawca nie zaakceptuje oferty Klienta w wyżej wymienionym okresie, uważa się, że odrzuca on ofertę, skutkiem czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

 

2.5 Jeśli Klient wybierze „PayPal Express” przy składaniu zamówienia, przetwarzanie płatności jest obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal” ”). Obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal, które można obejrzeć pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.

 

W przypadku, gdy Klient nie ma konta PayPal, obowiązują warunki płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= en_US.

 

Jeśli Klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia, inicjuje on również polecenie płatności w systemie PayPal. W takim przypadku Sprzedający oświadcza, że ​​akceptuje ofertę Klienta już w momencie, gdy Klient inicjuje transakcję płatniczą, klikając przycisk kończący proces zamawiania.

 

2.6 W przypadku zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza Sprzedawcy tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedawcę i zostanie przesłany Klientowi na piśmie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listu) po złożeniu przez Klienta zamówienia. Ponadto tekst umowy będzie przechowywany na stronie internetowej Sprzedawcy i może zostać znaleziony przez Klienta za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że Klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia.

2.7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać błędy, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Funkcja powiększania przeglądarki w celu powiększenia wyświetlacza na ekranie może być skuteczną metodą lepszego rozpoznawania błędów.

Klient może skorygować wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłej funkcji klawiatury i myszy podczas procesu zamawiania elektronicznego, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.

 

2.8 Język angielski jest oficjalnym językiem zawartych umów.

 

2.9 Przetwarzanie zamówienia i kontaktowanie odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że podany przez niego adres e-mail dotyczący przetwarzania zamówienia jest poprawny, aby e-maile wysłane przez Sprzedawcę mogły zostać odebrane pod tym adresem. Klient odpowiada w szczególności za korzystanie z filtrów SPAM i za zapewnienie, aby wszystkie wiadomości e-mail wraz z przetwarzaniem zamówienia wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zaangażowane przez Sprzedawcę mogły zostać dostarczone.

 

 

 

3) Prawo do anulowania

 

3.1 Konsumenci mają prawo do anulowania zamówienia.

 

3.2 Szczegółowe informacje na temat prawa do anulowania zostały opisane w Polityce Zwrotów.

 

 

 

4) Ceny i warunki płatności

 

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu, podane ceny są cenami całkowitymi. Podatek od sprzedaży nie jest wymieniony, ponieważ Sprzedawca jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 19 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone oddzielnie w odpowiednim opisie oferty.

 

4.2 Płatności można dokonać za pomocą jednej z metod wymienionych w sklepie internetowym Sprzedającego.

 

4.3 Jeśli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin zapadalności.

 

4.4 Gdy płatności są dokonywane przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europa) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”) ”) Z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, które można zobaczyć pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

 

W przypadku, gdy klient nie ma konta PayPal, warunki dotyczące płatności bez konta PayPal będą skuteczne. Można je oglądać pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

 

4.5 Kiedy płatności są dokonywane przy użyciu metody płatności oferowanej przez Wirecard, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych checkoutportal Wirecard, Wirecard UK & Ireland Ltd, 1. piętro Ulysses House, Foley Street Dublin 1, Irlandia, do którego przekazujemy podane informacje podczas procesu zamówienia wraz z informacją o zamówieniu. Twoje dane zostaną przekazane wyłącznie do dostawcy usług płatniczych za pośrednictwem karty elektronicznej w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 (1) litera b PKBR. Twoje dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetworzenia płatności.

 

 

 

5) Warunki wysyłki i dostawy

 

5.1 Towary są wysyłane dopiero po zarejestrowaniu płatności przez Sprzedawcę, chyba że uzgodniono inaczej.

 

5.2 Towary są zazwyczaj dostarczane na trasie wysyłki i na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy wprowadzony przez Klienta w portalu transakcyjnym Sprzedającego.

 

5.3 W przypadku, gdy przypisana firma transportowa zwróci towar Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Klient skorzysta ze swojego prawa do anulowania zamówienia, jeżeli dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności niezależnych od Klienta lub jeśli Klient ma tymczasowo utrudnione otrzymanie oferowanych usług, chyba że Sprzedawca powiadomił Klienta o planowanej usłudze z rozsądnym wyprzedzeniem.

 

5.4 Jeżeli Klient sam odbierze towar, Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną, że towar jest dostępny do odbioru. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klient może odebrać towar w porozumieniu ze Sprzedawcą w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy. W takim przypadku koszty przesyłki nie będą naliczane.

 

5.5 Kupony zostaną dostarczone Klientowi w następujący sposób:

 

- e-mailem

 

 

 

6) Zastrzeżenie praw własności

 

Jeżeli Sprzedawca zapewnia dostawy z wyprzedzeniem, zachowuje tytuł własności do dostarczonych towarów, dopóki należna cena zakupu nie zostanie zapłacona w całości.

 

 

 

7) Gwarancja

 

7.1 W przypadku, gdy przedmiot zakupu posiada braki zastosowanie mają przepisy ustawowe.

 

7.2 Odbiegając od powyższego, dla Konsumentów, okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych dla towarów używanych wynosi jeden rok od dostawy towaru do Klienta. Skrócenie terminu przedawnienia nie ma zastosowania,

 

  • w przypadku produktu, który nie był używany zgodnie z jego zwykłym zastosowaniem do konstrukcji budynku i który był przyczyną wadliwości budynku,

  • w przypadku szkód powstałych w wyniku obrażeń zdrowia lub ciała, które wynikają z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę lub celowego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę użytkownika,

  • w przypadku innych szkód wynikających z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszającego obowiązki Sprzedającego lub celowego lub rażącego niedbalstwa naruszającego obowiązki przedstawiciela prawnego lub zastępczego przedstawiciela użytkownika,

  • jeśli Sprzedający w sposób nieuczciwy zataił wadę.

7.3 Klient proszony jest o powiadomienie spedytora o wszelkich oczywistych szkodach transportowych i odpowiednie poinformowanie Sprzedawcy. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta tego postanowienia nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia dotyczące wad.

 

 

 

8) Realizacja kuponów na kampanię

 

8.1 Kupony wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie, na określony okres ważności w kontekście działań promocyjnych, których Klient nie może zakupić (zwane dalej „kuponami na kampanię”), mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Sklepie Internetowym Sprzedającego i tylko we wskazanym okresie.

 

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii, jeśli takie ograniczenie wynika z warunków kuponu na kampanię.

 

8.3 Kupony na kampanię można zrealizować tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Realizacja w późniejszym okresie nie jest możliwa.

 

8.4 Na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kupon na kampanię.

 

8.5 Wartość towaru powinna odpowiadać co najmniej kwocie kuponu na kampanię. Sprzedawca nie zwraca środków pozostałych na kuponach.

 

8.6 Jeśli wartość kuponu na kampanię nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego w celu uiszczenia różnicy.

 

8.7 Wartość kuponu na kampanię nie może być odkupiona w gotówce i nie podlega oprocentowaniu.

 

8.8 Wartość kuponu na kampanię nie zostanie zwrócona, jeśli Klient, w kontekście swojego prawa do anulowania, zwróci towary zapłacone w całości lub częściowo przez kupon na kampanię.

 

8.9 Kupon na kampanię jest zbywalny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie nieznajomość braku prawa, niezdolności prawnej lub brakującego prawa do reprezentacji w odniesieniu do odpowiedniego właściciela.

 

 

 

9) Realizacja bonów upominkowych

 

9.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego (zwanego dalej „bonami podarunkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego, chyba że w kuponie określono inaczej.

 

9.2 Bony upominkowe i pozostałe na nim środki mogą zostać zrealizowane do 12 miesięcy od zakupu bonu upominkowego.

 

9.3 Bony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Realizacja w późniejszym okresie nie jest możliwa.

 

9.4 Przy pojedynczym zamówieniu można wykorzystać więcej niż jeden bon podarunkowy.

 

9.5 Bony upominkowe mogą być używane wyłącznie do zakupu towarów, a nie do zakupu innych bonów upominkowych.

 

9.6 Jeśli wartość bonu upominkowego nie wystarczy do realizacji zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu zapłaty różnicy.

 

9.7 Wartość bonu podarunkowego nie może być odkupiona w gotówce i nie podlega oprocentowaniu.

 

9.8 Bon podarunkowy jest zbywalny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie nieznajomość braku prawa, niezdolności prawnej lub brakującego prawa do reprezentacji w odniesieniu do odpowiedniego właściciela.

 

 

 

10) Prawo właściwe

 

Prawo Republiki Federalnej Niemiec stosuje się do wszystkich stosunków prawnych między stronami z wyłączeniem przepisów regulujących międzynarodowy zakup rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

 

 

11) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

 

11.1 Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Platforma ta jest punktem pozasądowych rozstrzygnięć sporów wynikających z umów sprzedaży online i umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani przygotowany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed alternatywnym podmiotem rozstrzygającym spory.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München

Tel: +49 (0) 89/130 1433 - 0 · Faks: +49 (0) 89/130 1433 - 60